48. จำนวนสัตว์ทะเลหายาก

ข้อมูลตัวชี้วัด “จำนวนสัตว์ทะเลหายาก”

สัตว์ทะเลหายากในน่านน้ำไทย แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ เต่าทะเล พะยูน โลมาและวาฬ ซึ่งเป็นดัชนีชี้วัดความสมบูรณ์ของระบบนิเวศ ส่วนใหญ่ถูกจัดเป็นสัตว์ป่าสงวนและคุ้มครอง ตามพระราชบัญญัติ สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 และอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ (CITES) (กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง, 2563ง)

เต่าทะเลในประเทศไทยก่อน พ.ศ. 2550 พบทั้งหมด 5 ชนิด ได้แก่ เต่าตนุ (Green turtle, Chelonia mydas) เต่ากระ (Hawksbill turtle, Eretmochelys imbricata) เต่าหญ้า (Olive ridley turtle, Lepidochelys olivacea) เต่ามะเฟือง (Leatherback turtle, Dermochelys coriacea) และเต่าหัวค้อน (Loggerhead turtle, Caretta caretta) กระจายตามฝั่งอ่าวไทยและฝั่งทะเลอันดามัน การวางไข่ของเต่าทะเลในธรรมชาติ พบเพียง 4 ชนิด ไม่พบการวางไข่ของเต่าหัวค้อน ส่วนพะยูน พบเพียง 1 ชนิด คือ Dugong dugon แพร่กระจายอยู่ในบริเวณแหล่งหญ้าทะเลทั้งชายฝั่งตะวันตกและฝั่งตะวันออกของประเทศไทย โดยพบว่าจังหวัดตรังเป็นแหล่งประชากรพะยูนที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ในขณะที่กลุ่มโลมาและวาฬพบในประเทศไทย 27 ชนิด โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่อยู่ประจำถิ่นใกล้ฝั่ง และกลุ่มที่มีการอพยพย้ายถิ่นระยะไกล กลุ่มโลมาและวาฬที่อยู่ประจำถิ่นใกล้ฝั่งพบ 6 ชนิด คือ โลมาปากขวด (Indo-Pacific bottlenose dolphin, Tursiops aduncus) โลมาหัวบาตรหลังเรียบ (Finless porpoise, Neophocaena phocaenoides) โลมาหลังโหนก (Indo-Pacific humpbacked dolphin, Sousa chinensis) โลมากลุ่มสตีเนลล่า (Stenella spp.) ประกอบด้วย โลมาลายแถบ (Striped Dolphin, Stenella coeruleoalba) โลมาลายจุด (Spotted dolphin, Stenella attenuate) โลมากระโดด (Spinner Dolphin, Stenella longirostris) โลมาอิรวดี (Irrawaddy dolphin, Orcaella brevirostris) และวาฬบรูด้า (Bryde’s whale, Balaenoptera edeni) (กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง, 2563ง)

การสำรวจการวางไข่ของเต่าทะเล ใน พ.ศ. 2562 พบเต่า 4 ชนิด ได้แก่ เต่ากระ เต่าตนุ เต่ามะเฟือง และเต่าหญ้า รวมทั้งเต่าทะเลไม่ทราบชนิด ขึ้นมาวางไข่บนชายหาด 434 รัง เพิ่มขึ้นจาก พ.ศ. 2561 ที่มีการวางไข่ของเต่าทะเล 413 รัง (กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง, 2563ฉ)

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในช่วงเดือนมกราคม-มิถุนายน 2563 พบเต่าทั้ง 4 ชนิด ขึ้นมาวางไข่บนชายหาด 361 รัง เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันใน พ.ศ. 2562 ที่มีการวางไข่ของเต่าทะเล 259 รัง (กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง, 2563ฉ)

จำนวนสัตว์ทะเลหายาก พ.ศ. 2550-2562

ที่มา: กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (2563ง)

ดาวน์โหลดข้อมูล